Energetske izkazniceIzdelavo energetskih izkaznic predpisujeta Energetski zakon (Ur.l. RS, št. 27/2007 z dne 26. 3. 2007) in Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) in (EZ-E) (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17.11.2006, in Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10.02.2012).

Energetska izkaznica vsebuje referenčne podatke, ki omogočajo primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe.

Obveznosti pridobitve energetskih izkaznic

Obstoječe zgradbe:

V primeru prodaje nepremičnine ali oddaji v najem pred sklenitvijo pogodbe mora lastnik kupcu oz. najemniku vedno predložiti energetsko izkaznico, razen v sledečih primerih: oddaja v najem, za obdobje krajše od 1 leta; v primerih razlastitve; za stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od 4 mesecev na leto; za samostojne stavbe ali deli stavb z uporabno površino manjšo od 50 m2.

Novogradnje:

Investitor mora pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja predložiti energetsko izkaznico upravnemu organu, ker je le ta obvezni del projekta izvedenih del (PID).

Izkaznice ni treba predložiti v naslednjih primerih: v primeru prodaje ali oddaje v najem pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja; pri stavbah razglašenih za kulturni spomenik, če bi izpolnjevanje zahtev za energetsko učinkovitost nesprejemljivo vplivalo na njihovo naravo ali videz; pri stavbah namenjenih obredni namenom in verskim dejavnostim; pri začasnih stavbah (za uporabo manj od 2 let); pri industrijskih stavbah, delavnicah in ne stanovanjskih kmetijskih stavbah.

Pri prodaji in oddaji stavbe ali posameznega dela stavbe mora lastnik pri oglaševanju navesti razred energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice. Izkaznica novozgrajene stavbe mora izkazovati izpolnjevanje zahteve Pravilnika o energetski učinkovitosti stavb PURES.


Dve vrsti energetskih izkaznic

  • ·         RAČUNSKA EI, ki se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe;
  • ·         MERJENA EI, ki se določi na podlagi meritev rabe energije. Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe ne stanovanjske stavbe.


Energetska izkaznica je javna listina. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let.