Storitve upravljanja

• Organizacijsko administrativna opravila
• pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter ažuriranje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih
• dajanje informacij lastnikom in najemnikom
• arhiviranje dokumentacije
• organiziranje lastnikov, priprava sestankov, informiranje in pomoč pri odločanju
• izvajanje sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov.
• Tehnično strokovna opravila
• pregled večstanovanjske stavbe in funkcionalnega zemljišča ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi
• izdelava programa vzdrževalnih del (letnega in srednjeročnega ) stavbe in funkcionalnega zemljišča, organiziranje in obravnava programa ter njegove verifikacije pri lastnikih,
• objava del in zbiranje ponudb, cenikov, predračunov,
• izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela,
• organizacija izbire najugodnejšega ponudnika za večja vzdrževalna dela,
• pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del,
• priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju in vzdrževanju stavbe in naprav,
• nadzor pri izvajanju del,
• količinski in kakovostni prevzem izvršenih večjih vzdrževalnih del ali prenove, organizacija odprave napak v času garancijske dobe,
• izdelava poročil o izvedenih vzdrževalnih delih,
• organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del, sprejem obvestil in ogled dejanskega stanja,
• izdaja naročil in organiziranje takojšnje sanacije stanja,
• prijavljanje morebitnih škod na skupnih prostorih, stavbnih delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami,
• organiziranje odprave škode ali vzpostavitev prvotnega stanja,
• priprava zahtevka za refundacijo nastale škode.
• Finančno računovodska in knjigovodska opravila
• ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu z dogovorjenimi ključi delitve, izdelavo in dostavo obračunov,
• inkaso obveznosti lastnikov in najemnikov,
• opominjanje dolžnikov in izterjavo obveznosti,
• evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnavo obveznosti,
• priprava potrebnih podatkov za sklenitev pogodbe o zavarovanju stavbe,
• priprava podatkov za sodno izterjavo obveznosti,
• blagajniško poslovanje,
• izdelava poročil in informiranje lastnikov o finančnem in materialnem poslovanju stavbe najmanj enkrat letno,
• sklepanje pogodb o izvajanju storitev,
• obveščanje lastnikov o neplačanih terjatvah najemnika, kot podlaga za odpoved najemnega razmerja.

Pošljite povpraševanje

Iščete upravnika?
Želite izvedeti več o našem načinu dela in sodelovanja z lastniki nepremičnin?
Ali potrebujete samo del storitev povezanih z upravljanjem stavb?

Pošljite nam neobvezujoče povpraševanje, z veseljem vam pripravimo okvirno ponudbo!

Za izvajalce

Izvajate dejavnosti povezane z bivanjem, vzdrževanjem stanovanj in stavb?
Ponujate storitve, o katerih menite, da bi nam prišle prav?
Obvestite nas! Na zanimivo ponudbo sodelovanja se vedno odzovemo.

Naši partnerji
Naši partnerji