O podjetju


Upravljanje stavb predstavlja našo osnovno dejavnost. V okviru upravljanja ponujamo lastnikom celotno paleto opravil. Lastnikom zagotavljamo normalno uporabo njihovih nepremičnin in ohranjamo vrednost le-te.
Pri namensko zbranih sredstvih ohranjamo njihovo vrednost (vezava v banki) ter tudi jamčimo za njihovo varno naložbo.
V upravljanje stavb sodi vodenje evidence lastnikov ter vodenje tehnične evidence stavb. Tehnično vzdrževalna služba predlaga rešitev v smislu izboljšanja funkcionalnosti stavb kot tudi skupnih delov in naprav.
V nujnih primerih smo dostopni v vsakem času na mobilnem telefonu.
Finančna služba skrbi za evidentiranje, razdeljevanje , zaračunavanje in plačevanje stroškov. Naša izterjevalna služba redno izterjuje neporavnane obveznosti.
Najmanj enkrat letno organiziramo zbore lastnikov, na katerih lastnike informiramo o finančnem poslovanju, vzdrževalnih delih na stavbi ter predlagamo letne in srednjeročne plane vzdrževanja.
Mesečno kontroliramo stanje stavbe in naprav in pogodbene serviserje ter vzdrževalce.
Posredujemo pri vpisovanju etažne lastnine v zemljiško knjigo.
Stroški za preteklo mesečno obdobje se obračunavajo na podlogi dejansko nastalih stroškov oz. faktur dobaviteljev. Mesečno preglednico stroškov in fotokopije računov dobaviteljev, dobi predstavnik lastnikov, tako, da so s stroški lastniki tekoče seznanjeni.
Stanovanjska zadruga Tomačevo - Jarše "88" z.o.o. vrši upravljanje večstanovanjskih stavb po 25, 50., členu Stanovanjskega zakona (Ur. l. 2003/69) in po 118. členu Stvarnopravnega zakonika (Ur. l. 87/2002). Trenutno upravljamo s 110 stavbami, skupno nad 2500 stanovanjskih in poslovnih enot.

Zgodovina


Stanovanjska zadruga Tomačevo - Jarše "88" z.o.o. je bila ustanovljena 1986 leta na pobudo Mestne občine Ljubljana Bežigrad in Mesta Ljubljane za sanacijo infrastrukture v naselju Tomačevo, legalizacijo nedovoljenih gradenj ter zidavo, vzdrževanje in upravljanje stavb.

Stanovanjska zadruga razpolaga s kadrom, ki urejajo dokumentacijo v zvezi z lastništvom enot in vpisom v zemljiško knjigo, kakor tudi z vsem ostalim strokovnim kadrom, ki ga potrebujemo pri izgradnji in vzdrževanju stanovanjskih stavb in ima sklenjene dolgoročne pogodbe z izvajalci del in serviserji.

Vizija


Vizija podjetja je, da se v skladu z zakonskimi določili maksimalno približa potrebam objekta in željam etažnih lastnikov,
ter omogočiti čim bolj evidentno in transparentno upravljanje z vašo nepremičnino.