Zakonodaja in dokumentiNajpomembnejša dva dokumenta, ki urejata sobivanje v večstanovanjskih stavbah, sta hišni red in Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, v katerem je tudi opredeljena delitev obratovalnih stroškov. Oba dokumenta boste našli na povezavah.

Pregled zakonodaje, ki ureja lastništvo, bivanje in upravljanje stavb, je naveden nižje.

HIŠNI RED

V hišnem redu so določene pravice in obveznosti, ki jih imajo uporabniki stanovanj, stanovalci in uporabniki poslovnih prostorov.

DELITEV STROŠKOV

Po čem se ravnati pri delitvi stroškov in kako jo izvajati ...

Pomembni zakoni iz nepremičninskega področja in področja upravljanja stavb

 • Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02 in 91/13).

Izbrani zakoni, pomembni za etažne lastnike in upravnike:

 • Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l.  RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 97/10)
 • Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo)
 • Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) (Uradni list RS, št. 45/08 in 59/11)
 • Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS) (Ur. l. RS, št. 68/16 )
 • Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14 )

Izbrani podzakonski predpisi, ki se nanašajo na upravljanje, obratovanje ali vzdrževanje večstanovanjskih stavb:

 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 60/09, 87/11, 85/13 in 52/22),
 • Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04 in 18/11)
 • Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. l.  RS, št. 11/04)
 • Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS, št. 128/04 in 18/05 - popr.)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/10, 17/14 - EZ-1 in 82/15)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 61/16)
 • Pravilnik o varnosti dvigal (Ur. l. RS, št. 83/07, 17/11 - ZTZPUS-1 in 81/11)
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št. 28/09 in 2/12)
 • Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur. l. RS, št. 108/04, 116/07 in 102/09)
 • Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Ur. l. RS, št. 108/04)